HRVATSKA

Potez Line ?ervara 'zapalio' internet, mnoge je ?okiralo ?to je napravio!

Na?i su nakon velike drame do?lo do va?ne pobjede, a nakon utakmice na dru?tvenim mre?ama pojavila se snimka koja otkriva neobi?an potez Line ?ervara

Stravi?an prizor: Autom se zaletio me?u ljude, poginula beba

Automobil se zaletio u ljude koji su se nalazili na plo?niku

Theresa May: Osamljenost je uzela maha me?u Britancima

Nevjerojatan je podatak da ?ak 200.000 starijih osoba u Velikoj Britaniji nije razgovaralo s prijateljem ili ro?akom vi?e od mjesec dana

Sudac tu?io dr?avu jer nisu platili de?urstva. Dobio je 35.100 kuna

Pavlic je u tu?bi naveo da je raspore?en na poslove de?urstva optu?nog vije?a i u hitnim predmetima tijekom 103 radna i 53 neradna dana

'Ravnatelji bolnica ne ignoriraju na?e pritu?be'

Varga je uva?io na?u pritu?bu pa pacijenti na godi?njem vi?e ne moraju pla?ati zdravstvenu uslugu u mjestu boravka